Stadgar för Föreningen Nordsvenska Hästen

§ 1

Föreningen Nordsvenska hästen utgör en sammanslutning, som har till ändamål att under iakttagande av god etik verka för den nordsvenska brukshästrasens utveckling och förbättring med bibehållande av de för denna ras utmärkande egenskaperna såsom exteriör, energi, rörlighet hållbarhet mm.

§ 2
Nämnda ändamål vill föreningen främja bland annat genom: a) att föranstalta om stamboksföring av därför kvalificerade hingstar och ston, tillhörande den nordsvenska brukshästrasen; b) att anordna utställningar samt verka för lämplig placering av hingstmaterialet; c) att lämna råd och upplysningar vid anskaffande samt försäljning av avelsdjur; d) att verka för rasens utbredning ävensom för avsättning genom export av nordsvenska brukshästar; samt e) genom upplysningsverksamhet och utbildning främja aveln och den mångsidiga användningen av nordsvenska brukshästar.

§ 3
Som medlem kan inträda enskilda personer, som är intresserade av föreningens ändamål och verksamhet samt sammanslutningar såsom föreningar, sällskap och bolag. Inträde sker efter anmälan till eller kallelse av föreningens styrelse. Till hedersledamöter kan av fullmäktige efter förslag av styrelsen kallas personer, vilka i synnerlig grad verkat för föreningens syften.

§ 4
Medlem erlägger årlig avgift enligt fullmäktigemötets beslut.

§ 5
Efter samråd med Statens Jordbruksverk, Svenska Hästavelsförbundet samt vederbörande avelsvärderingsnämnd bör å lämplig tid och och plats hållas gemensam uppvisning och bedömning av hingstar och ston av nordsvensk brukshästras. Utställningar kan även anordnas när så anses lämpligt.

§ 6
Stamboksföring sker enligt Föreningen Nordsvenska Hästens av Statens Jordbruksverk godkända Plan- och riktlinjer.

§ 7
Föreningens angelägenheter handhas av fullmäktige, distriktsstyrelse samt föreningsstyrelse vilka utses enligt följande: Landet indelas i distrikt, som med undantag från Skåne län, följer de länsgränser som gällde före länssammanslagningen 1997.I distrikt med 15-50 medlemmar äger medlemsårsmöte utse en fullmäktig, distrikt med 51-150 medlemmar två fullmäktige och distrikt med fler än 150 medlemmar tre fullmäktige. Fullmäktiges mandattid är fyra år. För fullmäktig utses även suppleant för samma tid. Inom ett distrikt leds arbetet av en distriktsstyrelse bestående av fullmäktige samt särskilt valda styrelseledamöter så att styrelsen kommer att bestå av minst tre ledamöter. För ledamot i distriktsstyrelsen utses även suppleant. Mandattiden för vald ledamot och suppleant är fyra år. Distriktsstyrelsen utser inom sig ordförande och övriga funktionärer. Föreningsstyrelsen utgöres av sju ledamöter valda av fullmäktige vid ordinarie årssammankomst på en mandattid om fyra år och för tiden intill dess ordinarie årssammankomst hålles under det fjärde räkenskapsåret efter valet. För de valda ledamöterna väljes enligt samma grunder första, andra och tredje suppleant vilka i nu nämnd ordning kallas till styrelsesammanträde vid förfall för ordinarie ledamot. Styrelsen kan till sig adjungera icke röstberättigad ledamot för särskilda ändamål. Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter, varav minst tre ordinarie, är närvarande. För giltigt beslut fordras att minst tre ledamöter stöder detta. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser jämväl inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare, vilka befattningar kan innehas av samma person.

§ 8
FNH-distriktens uppgift är att samla nordsvenska brukshästuppfödare och övriga intresserade för den nordsvenska brukshästen till gemensamt arbete för den nordsvenska brukshästrasens främjande. Distriktsårsmöte skall hållas en gång årligen. Medlemmarna kallas till distriktsårsmötet senast 14 dagar före detta på sätt styrelsen finner mest ändamålsenligt med hänsyn till kostnaderna. 
Vid ordinarie distriktsårsmöte skall följande ärenden förekomma: - Styrelsens val av sekreterare att föra mötets protokoll - Val av ordförande att leda förhandlingarna - Val av två justeringsmän för mötets protokoll - Val i förekommande fall av fullmäktige jämte suppleanter - I förekommande fall val av ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen - Frågor som berör föreningen och den nordsvenska brukshästaveln inom distriktets verksamhetsområde. 
Vid distriktsårsmöte äger medlem en röst. Röstning genom fullmakt är ej tillåten i annat fall än då fullmakten gäller juridisk person. Ingen får utöva rösträtt för mer än en fullmakt. Som distriktsårsmötets beslut gäller den mening som, biträdes av flertalet röstande. Val skall ske genom öppen omröstning, såvida inte någon röstberättigad yrkar på sluten omröstning med valsedlar. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Bestyrkt avskrift av justerat distriktsårsmötesprotokoll skall utan dröjsmål tillställas riksföreningens styrelse. Vid distriktsårsmöte äger styrelseledamot i riksföreningen rätt att närvara och deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

§ 9
Fullmäktigemöte skall hållas minst en gång årligen. På ordinarie möte skall följande ärenden förekomma. 1. Fastställande av röstlängd 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av två protokolljusterare 5. Fråga om stadgeenlig kallelse till sammankomsten 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen och kassaförvaltaren 9. Fastställande av utgifts- och inkomststat 10. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar till föreningsstyrelse, revisorer och fullmäktige 11. Val i förekommande fall av styrelseledamöter jämte suppleanter 12. Val revisorer och revisorssuppleanter 13. Övriga val, som fullmäktige önskar företa 14. Val av valberedning om fem fullmäktige, varav en sammankallande 15. Förslag från föreningsstyrelsen 16. Motioner och andra förslag framförda i stadgeenlig ordning. Varje distrikt äger att senast åtta veckor före mötet hos styrelsen anmäla fråga som önskas behandlad på detta. 
Tidpunkten för fullmäktiges möte beslutas av föreningsstyrelsen som tillika utfärdar kallelse till mötet. Kallelsen skall vara fullmäktige tillhanda genom brev senast 14 dagar före sammankomsten. 
Föreningsstyrelsen kan kalla till extra fullmäktigemöte för behandling av fråga som styrelsen finner vara av sådan vikt att den bör behandlas och avgöras av fullmäktige. Om minst 15 fullmäktige begär att särskild fråga bör behandlas och avgöras på extra fullmäktigemöte är styrelsen skyldig att tillmötesgå en sådan begäran. Kallelse till sådant extra möte sker genom föreningsstyrelsens försorg med brev till samtliga fullmäktige senast 14 dagar före tidpunkten för mötet. I kallelsen skall anges ändamålet med mötet samt lämnas erforderligt underlag för ärendet. Varje fullmäktig liksom ledamot av föreningsstyrelsen som ej är fullmäktig äger en röst vid ordinarie och extra fullmäktigemöte. Ledamot av föreningsstyrelsen äger ej rösträtt gällande beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. Frånvarande fullmäktig äger genom sin suppleant utöva sin rösträtt.

§ 10
Föreningsstyrelsen åligger, förutom vad här ovan sagts: att handha alla föreningens angelägenheter i den mån de ej enligt § 9 tillkommer fullmäktige; att årligen upprätta förslag till utgifts- och inkomststat; att ansvara för föreningens ekonomi och handha denna på bästa sätt; att i sitt arbete uppehålla kontakt med Statens Jordbruksverk, Svenska Hästavelsförbundet och avelsvärderingsorganisationen. att regelbundet och på lämpligt sätt hålla distrikten informerade om styrelsens beslut och verksamhet; samt att i övrigt på bästa sätt verka för främjande av föreningens syften. Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 11
Föreningens räkenskaper, vilka föras för kalenderår, skall vara tillgängliga för revision senast den 15 mars följande år. Revisionsberättelsen skall avlämnas före mars månads utgång och tillsammans med föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse tillställas fullmäktige i samband med kallelse till fullmäktiges möte.

§ 12
Medlem, som ej under kalenderårets lopp erlagt förfallen årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen, varvid förut erlagda avgifter är förverkade. Fullmäktige får utesluta medlem, som verkat i strid med föreningens policy och syften.

§ 13
Ändring av dessa stadgar, eller föreningens upplösning, kan ske genom beslut av fullmäktige på två efter varandra följande möten, av vilka ett ordinarie, med minst en månads mellanrum, därvid fordras att på den första sammankomsten minst två tredjedelar av de närvarande förena sig om beslutet.

§ 14
Styrelsen har sitt säte och föreningen sitt rättsliga forum i Stockholm.

§ 15
I händelse av föreningens upplösning skall de tillgångar, som återstår, sedan föreningens skulder blivit betalda, enligt fullmäktiges beslut användas till främjande av de syften för vilka föreningen verkat.