Hur funkar det med medlemsskap?

Medlemsskap i riksförening (samt med automatik medlem i distriktet)

Föreningen Nordsvenska Hästen, FNH, som bildades 1924 är den nordsvenska brukshästens riksavelsorganisation som har till ändamål att under iakttagande av god etik verka för den nordsvenska brukshästrasens utveckling och förbättring, med bibehållande av de för denna ras utmärkande egenskaperna såsom energi, rörlighet, hållbarhet mm.

Föreningsarbetet bedrivs till stor del ute i distrikten, vilka i stort motsvarar länen i utbredning. Varje distrikt har en nämnd eller styrelse. Utifrån antalet medlemmar har varje distrikt representanter i FNH's fullmäktige. Stämma hålls varje år i samband med Hästdagen.

Riksföreningen svarar för stamboksföring och fölregistrering samt utfärdar hästpass. De anordnar kurser och konferenser och bedriver informationsverksamhet bl.a. genom ett stående utrymme i tidningen Hästen.

För medlemskap i riksföreningen (inklusive distriktet) inbetalas medlemsavgift på 450:- per år (2018) till plusgiro: 212 21-7 eller bankgiro 5733-9574

Varje medlem tillhandahåller medlemstidningen som utkommer med 4 nummer per år samt den årliga utkommande stamboken.

Läs mer om riksföreningen på www.nordsvensken.org 


Jönköpings Läns Distrikt av Föreningen Nordsvenska Hästen
I disktriktet i Jönköpings län bedriver vi ett stort antal aktiviteter årligen. Många kostnadsfria och en del till självkostnadspris. Vi ger också ut ett medlemsblad några gånger per år. För att få vara med på aktiviteterna samt få vårt nyhetsbrev hemskickat betalar du 100 kronor per år till vår aktivitetskassa. (OBS, du kan vara med i vår aktivitetskassa även om du inte är medlem i riksföreningen)

Vill du/ni kunna vara med på våra aktiviteter och få medlemsbrevet, kontakta någon i styrelsen alternativt betala årsavgiften a´ 100:- in på föreningens bankgiro: 303-9625 

På talongen skriver du namn, adress och telefonnummer.

 

Miljöträning med distriktet till subventionerad kostnad.