Här kan du bli medlem

Jönköpings Läns Distrikt av Föreningen Nordsvenska Hästen

Vill du/ni bli prenumerant i vårt distrikt kontakta någon i styrelsen alternativt betalas årsavgiften a´ 100:- in på föreningens bankgiro: 303-9625

På talongen skriver du namn, adress och telefonnummer.

Du får föreningens informationsblad " Nordsvensken" med allehanda nyheter och information.

Vissa aktiviteter subventioneras.


Medlemsskap i riksförening
Föreningen Nordsvenska Hästen, FNH, som bildades 1924 är den nordsvenska brukshästens riksavelsorganisation som har till ändamål att under iakttagande av god etik verka för den nordsvenska brukshästrasens utveckling och förbättring, med bibehållande av de för denna ras utmärkande egenskaperna såsom energi, rörlighet, hållbarhet mm.

Föreningsarbetet bedrivs till stor del ute i distrikten, vilka i stort motsvarar länen i utbredning. Varje distrikt har en nämnd eller styrelse. Utifrån antalet medlemmar har varje distrikt representanter i FNH's fullmäktige. Stämma hålls varje år i samband med Hästdagen.

Riksföreningen svarar för stamboksföring och fölregistrering samt utfärdar hästpass. De anordnar kurser och konferenser och bedriver informationsverksamhet bl.a. genom ett stående utrymme i tidningen Hästen.

Föreningens adress:
Föreningen Nordsvenska Hästen
c/o Annica Igemo
Tomasbo 102
733 61  Västerfärnebo
070-578 68 70

Mail: sekreterare@nordsvensken.org 
Hemsida: Föreningen Nordsvenska Hästen

För medlemskap i riksföreningen inbetalas medlemsavgift på 450:- per år (2018) till plusgiro: 212 21 - 7 eller bankgiro 5733-9574
Varje medlem tillhandahåller medlemstidningen som utkommer med 2 nummer per år samt den årliga utkommande stamboken.